חוזר מס הכנסה - הטבת דיבידנד

הוראת שעה – דיבידנד בשיעור מוטב (25% בלבד)

בדצמבר האחרון פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע״ז-2016. בין השאר, קובע החוק בסעיף 97, הוראת שעה בעניין חלוקת דיבידנד במס מופחת בשיעור 25%, ללא מס נוסף, בכפוף לתנאים.

בקווים כלליים, הוראת השעה קובעת כי שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד בידי בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית כאשר הנישום הוא בעל מניות מהותי, שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.16, יהיה 25%.

הוראת השעה ממשיכה וקובעת את התנאים הנדרשים לשם קבלת ההטבה:

  1. ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה מחלקת הדיבידנד, והתקבלה בידי מקבלה בתקופה שבין 1.1.17 ועד 30.9.17;
  2. בכל אחת משנות המס 2017-2019, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה מחלקת הדיבידנד, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס, לא פחת מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לא על ידי החברה האמורה, בשנות המס 2015-2016.

בהמשך לכך, פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי שעניינו ״הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017״ (חוזר מס הכנסה 1/2017), שבו מובהרים התנאים לחלוקת הדיבידנד המוטב.

כמו כן, לחוזר פורסמה תוספת, ובה הנחיות לדיווח ושידור של דיבידנד מוטב על ידי המייצגים. עוד כללה התוספת התייחסות לסיטואציה שבה הדיבידנד המחולק משמש להשבת יתרת משיכות בעלים, ותיק בעל המניות המהותי מקבל הדיבידנד המוטב, אינו מתנהל בפקיד-השומה בו מתנהל תיק הניכויים של החברה מחלקת דיבידנד המוטב – אז ניתן לפנות לפקיד השומה בו מתנהל תיק בעל המניות המהותי, ולהפיק שובר לתשלום המס בגין הדיבידנד המוטב בתיק היחיד.

בהמשך לאמור, התפרסמו מספר החלטות מיסוי המחדדות את סוגיית התזמון במקרים הרלוונטיים, ובתוך כך מדגישות את ההבחנה בין תשלום שהתקבל בעבר, לבין תשלום עתידי (לדוגמא פיצויי פרישה, או קבלת מניות בירושה, כפי שיובהר להלן).

בעל מניות מהותי שהינו בגיל פרישה ועתיד לפרוש בשנה הקרובה

החלטת מיסוי 3232/17 נוגעת לבעל מניות מהותי שהינו בגיל פרישה, ועתיד לפרוש בשנה הקרובה, כך שממילא יפסיק לקבל שכר מהחברה. כך, מתוקף עבודתו בחברה והפרשות לפנסיה שקיבל ממנה, עם פרישתו, יקבל פיצויי פרישה וקצבה מקופות הפנסיה.

לצורך חישוב ממוצע ההכנסות לאחר הפרישה, יראו את ההכנסות מפיצויים וקצבה אותן יקבל אותו בעל מניות מהותי בשנות המס 2016-2019, כהכנסות שהתקבלו בעקיפין מהחברה המחלקת את הדיבידנד.

בעל מניות מהותי שקיבל את מניותיו בירושה בשנת 2016

החלטת מיסוי 1728/17 נוגעת לבעל מניות מהותי בחברה שקיבל את מניותיו בירושה בשנת 2016, לאחר שהמוריש עבד בחברה וקיבל ממנה הכנסות עד שנפטר. כן נדרש כי לבעל המניות המהותי היורש, לא היו הכנסות מהחברה בשנות המס 2015-2016.

לצורך חישוב ממוצע ההכנסות, יש לחשב את ההכנסות שהתקבלו על ידי היורש בלבד, מבלי שתובאנה בחשבון הכנסותיו של המוריש מהחברה מחקת הדיבידנד מהשנים 2015-2016.

בעל מניות שעתיד לקבל דיבידנד בתוך תקופת הוראת השעה

החלטת מיסוי 5016/17 נוגעת לבעל מניות שעתיד לקבל דיבידנד בתוך תקופת הוראת השעה, ושמקורו ברווחים שנצברו עד ל-31.12.16. מדובר בבעל מניות אשר ילווה לחברה את סכום הדיבידינד פחות ניכוי המס במקור, ושאין לו יתרת חובה בחברה במועד ההכרזה על הדיבידנד.

ההחלטה קובעת, כי יראו בדיבידנד המוטב, כמשולם על ידי החברה לבעל המניות לעניין הוראת השעה, וכן יראו ביתרת הדיבידנד המוטב לאחר ניכוי המס במקור, כמושקעת בחברה.

לשם כך, מפרטת ההחלטה שני תנאים: ראשית, נדרש ניכוי המס מהדיבידנד המוטב והעברתו לפקיד השומה עד ליום 15.10.17; ושנית, נדרש כי הדיבידנד בניכוי המס כאמור, נרשם בספרי החברה כהלוואה או יתרת זכות לבעל המניות.