Time

החלטת מיסוי: הארכת תקופת מימוש אופציות של עובד לאחר סיום יחסי עובד-מעביד

בתאריך ה- 6 ביולי, 2017, פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי (החלטת מיסוי 8597/17) במסגרתה נתנה הרשות דעתה בדבר השפעת שינויים בתנאי אופציות אגב סיום יחסי עובד-מעביד על משטר המס החל על אותן אופציות.

מדובר בהחלטה שהתפרסמה במענה לבקשה לקביעת הסדר מס. המבקשת, חברה ישראלית פרטית, הקצתה לעובדיה שאינם בעלי שליטה כהגדרת מונח זה בסעיף 102(א) לפקודה אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות, על פי סעיף 102(ב)(2) לפקודה (הקצאה במסגרת תכנית אופציות, באמצעות נאמן ובמסלול רוח הון).

תכנית האופציות של המבקשת קבעה תקופה של שלושה חודשים שתחילתה במועד סיום יחסי עובד-מעביד בין המבקשת לכל אחד מעובדיה, ובמסגרתה יכול עובד שנסתיימו יחסיו על החברה לממש את זכותו להמיר אופציות שהוענקו לו בתקופת העסקתו למניות רגילות של החברה. אופציות שלא יומרו כאמור תפקענה לאחר שלושת החודשים האמורים (יצוין שתקופה זו נהוגה בתכניות אופציות רבות בישראל ובארה”ב).

במסגרת המקרה האמור שונו תנאי ההענקה של האופציות אגב סיום יחסי עובד מעביד, ואושרה תקופת מימוש מוארכת של 12 חודשים החל ממועד סיום העסקתו של העובד בחברה. יתר תנאי ההקצאה לא שונו, לרבות אי האצת תקופת ההבשלה במסגרת הפרישה.

רשות המסים קבעה בהחלטתה כי שינוי תנאי אופציות במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד, ובתוך כך גם הארכת תקופת המימוש, יהוו אירוע מס לעניין חבות ניכוי מס במקור ביחס לחברה, ויהוו אירוע מס גם ביחס לעובד. עוד נקבע, כי על האופציות האמורות יחול סעיף 3(ט) לפקודה, כך שהמס בגין האופציות יחושב, ינוכה במקור, וישולם רק במועד המרת האופציות למניות, שהוא למעשה אירוע המס כאמור. כך, במועד אירוע המס, תסווג הכנסתו של העובד כהכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, ומכאן שתהא חייבת במס בשיעור המס השולי הקבוע בסעיפים 121 ו-121ב לפקודה. משמעותה בפועל של החלטת הרשות, היא כי אותן אופציות תחדלנה להיות מסווגות כ- ״מכשיר הוני״ תחת סעיף 102(ב)(2) לפקודה, כפי שסווגו עד לשינויי כאמור.

לעניין שווי ההטבה במועד המימוש, כמשמעותה בסעיף 3(ט) לפקודה, קובעת החלטת המיסוי כי זה יראה כהכנסה שהופקה בישראל, וכי העובד יראה כתושב ישראל עד למועד המימוש, בכל הנוגע להכנסות מהאופציות האמורות. כלומר, כפי שסיווג האופציות מעתה לא יעשה תחת סעיף 102 לפקודה, כך גם אירוע המס האמור לא יידחה עד למועד מכירת המניות שמומשו, כפי שהתאפשר במסגרת הסדר המס החל על פי סעיף 102, אלא יקרה כבר במועד המימוש.

לסיכום, נראה כי מדובר בצעד נוסף במסגרת מגמת רשות המסים להקשיח את עמדתה בכל הנוגע להחלת ההטבות שניתנו במסגרת סעיף 102 לפקודה.