שינויי מבנה בישראל

שינוי מבנה – תיקון 242 לפקודת מס הכנסה

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשע״ז-2017, שפורסם ביום 6.8.17, הביא עמו רפורמה משמעותית בחלק ה׳2 לפקודה, בכל הנוגע ליכולת לבצע שינוי מבנה ומיזוג. התיקון הגמיש את המגבלות החלות על מתן הקלות מס בעת ביצוע שינויי מבנה, ובתוך כך הביא להרחבת האפשרויות הקיימות לגיוס הון וכניסת משקיעים לחברה, כמו גם למימוש נכסים וזכויות אגב ביצוע עסקאות שינוי מבנה.

חשיבות התיקון מתבטאת בעיקר בתתי סעיפים 104, כפי שיובהר להלן, שבין היתר מרחיבים את האפשרויות לביצוע העברות נכס על ידי שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס.

תקופת המגבלות היא תקופה הקבועה בפקודת מס הכנסה שבה על הצדדים לשינוי המבנה לשמור על הבעלות הכלכלית בנכסים ובזכויות. בעבר מדובר היה בתקופה קבועה של שנתיים, אולם בעקבות התיקון נוספה גמישות מסוימת ומשך התקופה הנדרשת מצוינת כיום כ-״התקופה הנדרשת״ (להלן: ״תקופת המגבלות״).

הוראות פקודת מס הכנסה לעניין שינוי מבנה של חברה, דוגמת מיזוג, פיצול או העברת נכסים תמורת מניות, מנויות בתיקון 94 לפקודה משנת 1993. חלקה זה של פקודת מס הכנסה עוסק במצבים שבהם גם בהינתן מכירה של נכס שבעקבותיה נוצר אירוע מס, עדיין נשמרת הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים, ואין מימוש כלכלי אמיתי המצדיק את חיוב המס.

התזכיר לתיקון הפקודה פורסם כבר ביוני 2016, שם הותוותה מטרת התיקון – להגמיש את המגבלות הקבועות בחוק, ולהרחיב אפשרות לכניסת משקיעים לחברה, זאת במסגרת מאמץ לקדם תכלית רחבה יותר של עידוד עסקאות וחיזוק המשק, ובתוך כך גם של עליה בגביית מיסים.

כך לדוגמא, בעבר התאפשרה מכירה והקצאה של זכויות על ידי בעליהן הקיימים, ובלבד שאלו לא יפחתו מ-75%. התיקון ביקש לצמצם את המגבלות, כך שגם במהלך תקופת המגבלות תתאפשר מכירה והקצאה של זכויות, ובלבד שאלו לא יפחתו מ-25%.

באשר למיזוג בין חברת אם לחברת בת המוחזקת ב-100%, הוצע כי יוסרו המגבלות לחלוטין בעת הקצאה ומכירת זכויות בחברת האם לאחר המיזוג, שהרי שינוי המבנה התרחש רק במישור שבין החברות עצמן, ולא בעניינם של בעלי המניות.

טרם התיקון, ביצוע כזה של שינוי מבנה גרר אחריו מגבלות לתקופה של שנתיים, שבמהלכה הצדדים לשינוי המבנה לא יכולים היו לממש את אחזקותיהם בחברה או לממש את נכסי החברה. התיקון, כאמור, מגמיש את המגבלות הללו תוך שהוא מרחיב את האפשרות לכניסתם של משקיעים או מכירת מניות בתקופת המגבלות. כך, בעלי נכסים יוכלו להעביר את נכסיהם לחברות, למזג חברות או לפצל פעילות ובכך לייצר ״מימוש חלקי״.

במסגרת האמור תוקן סעיף 104א לפקודה, ונקבע כי אדם המעביר נכס לחברה שאינה איגוד מקרקעין, בתמורה למניות, נדרש להחזיק ב-90% מהזכויות בחברה באופן מידי לאחר יום ההעברה. אותו אדם רשאי להכניס משקיעים לחברה בתקופת המגבלות, כמו גם למכור את המניות שקיבל, אולם נדרש כי סך זכויותיו בחברה לא יפחת מ-25%. משמעות התיקון לעניין סעיף 104א, היא למעשה ביטול טכני של ההוראה בסעיף 104א(ב) ביחס להעברת נכס שהוא בבעלות שותפות או בבעלות משותפת של מספר בעלים, וזאת לאור תיקון סעיף 103א(א) במסגרת תיקון 221 לפקודה, שהחיל את הוראות חלק ה׳2 לפקודה גם על שותפויות רשומות.

עוד תוקן סעיף 104ב שכעת מאפשר העברת נכס לחברה קיימת, על ידי מספר בני אדם שהם שותפים בשותפות או בעלים משותפים. סעיף 104ב(ו) למשל, מגדיר מהי ״חברה אחות״, בהחלתו את הדרישה לפחות מ-25% מהזכויות גם על החברה המעבירה, וגם על החברה האחות. מדובר בסיטואציה שבה חברה מעבירה נכס לחברה אחרת שבעלי הזכויות בה זהים לאלה בחברה המעבירה, וחלקו של כל בעל זכויות בה זהה לחלקו בחברה המעבירה (שהיא כאמור, ״החברה האחות״).

כך לפי סעיף 104ב(ו), לא תחויב החברה במס, אם במהלך תקופת המגבלות לא יפחת סך הזכויות שמחזיקים בעלי הזכויות בחברה המעבירה ובחברה האחות, כולם או חלקם, מ-25% מהזכויות באותן חברות. סעיף 104ג לעומת זאת, מאפשר העברת מניות למספר בעלי מניות של החברה המחזיקה. המשמעות הלכה למעשה היא ביטול המגבלה שלפיה סעיף 104ג יחול רק בעניינה של חברה המוחזקת על ידי חברה ב-100% ממניותיה.

כמו כן, תוקנו סעיף 103ג(8)(א), וסעיף 105ג(א)(7) העוסקים במיזוג ופיצול, כך שבאופן מידי לאחר המיזוג או הפיצול יחזיקו בעלי המניות בחברות המשתתפות בשינוי המבנה במלוא הזכויות המוקנות, ובמהלך תקופת המגבלות לא יפחתו סך הזכויות של חלקם או כולם מ-25% מכל אחת מהזכויות בחברה הקולטת.

כאשר מדובר במיזוג, משמעות התיקון היא כי בעלי זכויות בחברה המעבירה יכולים לקבל תמורה מלאה או חלקית במזומן, במקום מניות מהחברה הקולטת, בתמורה למניותיהם בחברה המעבירה.

לסיום, חשוב לדעת כי התיקון חל על שינוי מבנה מיום הפרסום ב-6.8.17, אולם באשר לירידה בשיעור ההחזקה עד ל-25% יחול התיקון גם על שינויי מבנה שנעשו לפני יום הפרסום, ובלבד שביום הפרסום התקיימו לגבי בעלי הזכויות התנאים שחלו ערב התיקון.

 

פרסום זה נועד לשמש לצרכי מידע כללי ואין להתייחס אל פרסומו ו/או אל תוכנו כאל מתן ייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי.

כל הזכויות שמורות ליאיר עודי ושות’ – משרד עורכי דין©